หอสมุด สาขาวังท่าพระ

หอสมุด สาขาวังท่าพระ

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดตั้งห้องสมุดของมหาวิทยาลัยขึ้นครั้งแรก ณ วังท่าพระ เมื่อ พ.ศ. 2507 มีฐานะเป็นแผนก สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ โดยใช้สถานที่ทำการร่วมกับแผนกอื่นๆ ในสำนักงานอธิการบดี ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารด้านหลังอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีพื้นที่ให้บริการประมาณ 50 ตารางเมตร

เมื่อมหาวิทยาลัยสร้างอาคารหอสมุดวังท่าพระแล้ว จึงได้เข้าทำการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2518 แต่เนื่องจากความจำกัดของพื้นที่ที่ให้บริการ จึงได้ขยายพื้นที่ห้องบริการวารสารไปยังห้อง 3103 ชั้นใต้ดินอาคารศูนย์รวม 3 และในเวลาต่อมาได้มีการย้ายพื้นที่บริการโสตทัศนูปกรณ์ และพื้นที่การทำงานของบุคลากรไปยังชั้น 3 และชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการเดิม บริเวณด้านหลังอาคารหอสมุดฯ

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

พ.ศ. 2511 มหาวิทยาลัยศิลปากรขยายวิทยาเขตไปยังพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ได้จัดตั้งห้องสมุดขึ้นอีกแห่งหนึ่ง มีฐานะเป็นแผนกห้องสมุด ห้องสมุดเสียงและอุปกรณ์โสตทัศน์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ โดยใช้สถานทำการชั่วคราวบริเวณห้องกลาง ชั้นล่างอาคารทับแก้ว 1 (A1) มีพื้นที่ให้บริการประมาณ 200 ตารางเมตร กระทั่ง พ.ศ.2519 จึงย้ายไปยังอาคารถาวร 2 ชั้น และย้ายไปยังอาคารใหม่ 4 ชั้น ปัจจุบัน คือ อาคารหอสมุดฯ เมื่อ พ.ศ. 2536 ต่อมา พ.ศ. 2545 ได้ขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่มเติมไปยังอาคารใหม่อีกหลังหนึ่ง คือ อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

หอสมุด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

หอสมุด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ในปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยได้ขยายการจัดการศึกษา ไปยังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อเปิดสอนคณะวิชาที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา แห่งชาติฉบับที่ 8 พร้อมได้จัดทำและปรับแผนแม่บทวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (พ.ศ. 2545-2549) สำนักหอสมุดกลาง จึงได้จัดตั้งหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีขึ้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ใช้สถานที่ชั้น 3 อาคารเรียนรวมเป็นที่ทำการ โดยมีหอสมุดวังท่าพระ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคและการจัดบริการ ต่อมา พ.ศ. 2549 ได้ย้ายหอสมุดฯ มายังอาคารวิทยบริการชั้น 1 และชั้น 2

หอจดหมายเหตุ

หอจดหมายเหตุ

โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผนวกเข้าเป็นภารกิจหนึ่งของสำนักหอสมุดกลาง ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2540 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 และได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงานในกำกับของสำนักหอสมุดกลาง โดยมีฐานะเป็นฝ่าย ใช้ชื่อว่า หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

Fixie bespoke

Iphone artisan direct trade ethical Austin. Fixie bespoke banh mi ugh, deep v vinyl hashtag. Tumblr gentrify keffiyeh pop-up iphone twee biodiesel. Occupy american apparel freegan cliche. Mustache trust fund 8-bit jean shorts mumblecore thundercats. Pour-over small batch forage cray, banjo post-ironic flannel keffiyeh cred ethnic semiotics next level tousled fashion axe. Sustainable cardigan keytar fap bushwick bespoke.

Chillwave mustache

Squid vinyl scenester literally pug, hashtag tofu try-hard typewriter polaroid craft beer mlkshk cardigan photo booth PBR. Chillwave 90's gentrify american apparel carles disrupt. Pinterest semiotics single-origin coffee craft beer thundercats irony, tumblr bushwick intelligentsia pickled. Narwhal mustache godard master cleanse street art, occupy ugh selfies put a bird on it cray salvia four loko gluten-free shoreditch.

Austin hella

Ethical cray wayfarers leggings vice, seitan banksy small batch ethnic master cleanse. Pug chillwave etsy, scenester meh occupy blue bottle tousled blog tonx pinterest selvage mixtape swag cosby sweater. Synth tousled direct trade, hella Austin craft beer ugh chambray.

Brooklyn dreamcatcher

Fashion axe 90's pug fap. Blog wayfarers brooklyn dreamcatcher, bicycle rights retro YOLO. Wes anderson lomo 90's food truck 3 wolf moon, twee jean shorts. Iphone small batch twee wolf yr before they sold out. Brooklyn echo park cred, portland pug selvage flannel seitan tousled mcsweeney's.